SkinX

GET-On the App Store

Terms and Conditions

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้ SKINX (บริการทางการแพทย์)

 

มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566

คำเตือน – บริการนี้ไม่เหมาะสมต่อผู้ใช้บริการที่มีอาการเจ็บป่วยรุนแรงเฉียบพลัน อาการสาหัส หรืออยู่ในอาการที่ต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร่งด่วน โปรดติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือจากโรงพยาบาล หรือเรียกรถพยาบาลฉุกเฉิน

 

หมายเหตุ: อุปกรณ์ที่ผ่านการดัดแปลง “เจลเบรก” (Jailbreak) หรือ “รูท” (Root) จะไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชัน SKINX ได้

 

บริการ SKINX นี้ ให้บริการโดยบริษัท สมวรรธน์ เฮลท์ จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะใช้คำแทนว่า “สมวรรธน์ เฮลท์” หรือ “เรา”) โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการ SKINX (“ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) โดยละเอียด การเข้าใช้บริการนี้ ถือว่าท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงข้อปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

1. บริการ SKINX

 

1.1 บริการ SKINX ประกอบด้วยบริการดังต่อไปนี้
(ก) บริการปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคผิวหนังซึ่งสามารถให้บริการรักษาสุขภาพในระดับต้น เพื่อวินิจฉัยอาการเบื้องต้น โดยแพทย์เฉพาะทางด้านผิวหนังซึ่งอยู่ในสังกัดสถานพยาบาลชั้นนำต่าง ๆ (ต่อไปนี้จะใช้คำแทนว่า “แพทย์”) ด้วยการสื่อสารทางไกลทางระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ ผ่านแอปพลิเคชันของเรา
(ข) บริการเภสัชกรรมทางไกลและบริการจัดส่งยาตามคำสั่งของแพทย์ ณ ที่อยู่อาศัยของท่าน
(ค) บริการนัดหมายพบแพทย์
(ง) บริการช่องทางในการซื้อขายแพ็กเกจและโปรโมชั่นของสถานพยาบาลชั้นนำต่าง ๆ
(จ) บริการอื่นๆ ที่สมวรรธน์ เฮลท์จะให้บริการเพิ่มเติม

1.2 หลังจากเสร็จสิ้นการให้บริการในข้อ 1.1 (ก) แล้ว แพทย์จะออกใบสรุปคำแนะนำทางการแพทย์ให้แก่ท่าน ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวไม่ใช่ใบรับรองแพทย์แต่ประการใด หากท่านต้องการใบรับรองแพทย์ กรุณาเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลที่แพทย์รายนั้นประจำอยู่

2. คุณสมบัติของผู้ใช้บริการ

 

2.1 ท่านจะต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ และมีความสามารถในการเข้าทำนิติกรรม และปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ภายใต้กฎหมายไทย จึงจะสามารถใช้บริการนี้ได้ด้วยตนเอง ในกรณีที่ท่านอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ บิดามารดาหรือผู้ปกครองของท่านจะต้องอยู่ด้วยในขณะที่รับบริการ และบิดามารดาหรือผู้ปกครองนั้นจะต้องยอมรับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ก่อนรับบริการ ในกรณีที่ท่านเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครอง ท่านสามารถลงทะเบียนและใช้บริการนี้ในนามของผู้เยาว์ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ซึ่งอยู่ในความปกครองของท่านได้ โดยท่านรับรองว่า ท่านเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้เยาว์จริง และผู้เยาว์ดังกล่าวอยู่ในความปกครองของท่าน

2.2 เราขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้บริการหากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 2.1 ข้างต้น

3. การเปิดบัญชีผู้ใช้บริการ

 

3.1 ท่านจะต้องกรอกเบอร์ติดต่อของท่านเพื่อให้เราดำเนินการจัดส่งรหัสครั้งเดียว (OTP) ให้แก่ท่านเพื่อเข้าใช้บริการ หลังจากนั้นระบบจะนำท่านเข้าสู่ขั้นตอนลงทะเบียนผู้ใช้บริการโดยท่านต้องให้ข้อมูลต่างๆ แก่เรา รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาทิ ชื่อ เลขบัตรประชาชน เบอร์ติดต่อ และ/หรือ ข้อมูลสุขภาพ เมื่อท่านดำเนินการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เราจะดำเนินการสร้างระบบทะเบียนของท่าน

3.2 ท่านยืนยันและรับรองว่า ข้อมูลต่างๆ (รวมถึงข้อมูลในการติดต่อ และข้อมูลสุขภาพ) ที่ท่านแจ้งให้แก่เรานั้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแท้จริง ล่าสุด และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

3.3 ท่านจะต้องไม่แบ่งปันหรือโอนให้ผู้อื่นใช้บัญชีผู้ใช้บริการของท่าน ท่านจะรักษารหัสประจำตัวไว้เป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยหรือกระทำการใดๆ ที่อาจทำให้ผู้อื่นทราบรหัสประจำตัวดังกล่าว หากมีบุคคลอื่นล่วงรู้รหัสประจำตัวของท่าน ท่านต้องแจ้งให้เราทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขตามวิธีที่เรากำหนด

4. ข้อควรทราบก่อนเข้ารับบริการ

 

4.1 ด้วยข้อจำกัดหลาย ๆ อย่างจากลักษณะของตัวบริการโทรเวชและบริการเภสัชกรรมทางไกล ทำให้มีความเสี่ยงแฝงอยู่ตามสภาพของตัวบริการนี้เอง (Inherent Risk) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการให้บริการดังกล่าว อาทิ เช่น

(1) ข้อจำกัดของเทคโนโลยีที่ใช้ และปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้ข้อมูลที่สื่อสารระหว่างกันอาจจะไม่ชัดเจนเพียงพอ หรือคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ซึ่งอาจเกิดจากปัญหาที่ตัวอุปกรณ์สื่อสาร คลื่นสัญญาณ สภาพแวดล้อมรอบข้างขณะใช้บริการ เช่น รูปภาพ แสง สีบนหน้าจอไม่ชัดเจน เสียงเบา หรือสัญญาณดีเลย์

(2) แพทย์ไม่มีโอกาสตรวจร่างกายของท่านแบบตัวต่อตัว คุณภาพของการให้บริการจึงขึ้นอยู่กับการประเมินอาการของตัวท่านเอง และความถูกต้องเพียงพอของข้อมูลที่ท่านแจ้งให้แก่เราด้วย

อย่างไรก็ตาม แพทย์ผู้ให้บริการจะใช้ความสามารถอย่างดีที่สุดในการให้บริการในกรอบความรู้ทางวิชาชีพ ตามภาวะวิสัยและพฤติการณ์ในขณะนั้น

4.2 บริการนี้ไม่เหมาะสำหรับการเจ็บป่วยฉุกเฉิน หรืออาการเจ็บป่วยที่ไม่ใช่อาการเล็กน้อยหรือจำเป็นต้องพบแพทย์ในลักษณะทางกายภาพ เพื่อตรวจสอบร่างกาย หรือวินิจฉัย หรือได้รับการรักษา หรืออาการอื่นใดที่ต้องได้รับการตรวจสอบ

4.3 ด้วยข้อจำกัดและความเสี่ยงจากลักษณะของตัวบริการโทรเวชและบริการเภสัชกรรมทางไกล (Inherent Risk) ข้างต้น ท่านมีสิทธิที่จะปฏิเสธไม่รับบริการดังกล่าวได้ ในทำนองเดียวกัน เราอาจปฏิเสธไม่ให้บริการดังกล่าวแก่ท่านหากเราประเมินแล้วว่าบริการนี้ไม่เหมาะสมกับท่าน

4.4 ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ โปรแกรม หรือปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ร่วมกับการให้บริการนี้ เราจะดำเนินการที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เช่น กฎหมายที่เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ กฎหมายที่เกี่ยวกับยา เป็นต้น

4.5 ข้อเท็จจริงทางการแพทย์ตามคำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วยซึ่งประกาศ ณ วันที่ 12 สิงหาคม 2558

(1) ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานและ จริยธรรม ย่อมได้รับความคุ้มครองตามที่กฎหมายกำหนดและมีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากการถูกกล่าวหาโดยไม่เป็นธรรม

(2) การแพทย์ในที่นี้หมายถึง การแพทย์แผนปัจจุบันซึ่งได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ โดยองค์ความรู้ในขณะนั้นว่ามีประโยชน์มากกว่าโทษสำหรับผู้ป่วย

(3) การแพทย์ไม่สามารถให้การวินิจฉัย ป้องกัน หรือรักษาให้หายได้ทุกโรคหรือทุกสภาวะ

(4) การรักษาพยาบาลทุกชนิดมีความเสี่ยงที่จะเกิดผลอันไม่พึงประสงค์ได้ นอกจากนี้เหตุสุดวิสัยอาจเกิดขึ้นได้แม้ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพจะใช้ความระมัดระวังอย่างเพียงพอตามภาวะวิสัยและพฤติการณ์ในการรักษาพยาบาลนั้นๆ แล้ว

(5) การตรวจเพื่อการคัดกรอง วินิจฉัย และติดตามการรักษาโรค อาจให้ผลที่คลาดเคลื่อนได้ด้วยข้อจำกัดของเทคโนโลยีที่ใช้และปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน

(6) ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพมีสิทธิใช้ดุลพินิจในการเลือกกระบวนการรักษาพยาบาลตามหลักวิชาการทางการแพทย์ตามความสามารถและข้อจำกัด ตามภาวะวิสัยและพฤติการณ์ที่มีอยู่รวมทั้งการปรึกษาหรือส่งต่อโดยคำนึงถึงสิทธิและประโยชน์โดยรวมของผู้ป่วย

(7) เพื่อประโยชน์ต่อตัวผู้ป่วยผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพอาจให้ คำแนะนำ หรือส่งต่อผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ผู้ป่วยต้องไม่อยู่ในสภาวะฉุกเฉินอันจำเป็นเร่งด่วนและเป็นอันตรายต่อชีวิต

(8) การปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพ และข้อเท็จจริงต่างๆ ทางการแพทย์ของผู้ป่วยต่อผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพอาจส่งผลเสียต่อกระบวนการรักษาพยาบาล

(9) ห้องฉุกเฉินของสถานพยาบาล ใช้สำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินอันจำเป็นเร่งด่วนและเป็นอันตรายต่อชีวิต

4.6 ด้วยข้อจำกัดทางกฎหมาย เราไม่อาจรับประกันว่าบริการนี้จะสามารถใช้งาน หรือเหมาะสมต่อการใช้บริการภายนอกประเทศไทยได้

5. การจัดเตรียมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการใช้บริการ

 

เพื่อให้การใช้บริการนี้มีความเป็นส่วนตัว และเหมาะสมต่อการใช้บริการของท่าน เราขอแนะนำให้ท่านจัดเตรียมสภาพแวดล้อม ณ สถานที่ท่านใช้บริการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 • สถานที่ระหว่างที่ท่านใช้บริการจะต้องเป็นสถานที่ส่วนตัวและปิดมิดชิด เพื่อความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของท่าน
 • สถานที่จะต้องไม่ใช่สถานที่อับสัญญาณอินเทอร์เน็ต หรือสัญญาณไวไฟ และมีแสงสว่างที่เพียงพอ
 • จัดกล้องซึ่งติดอยู่กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านจะใช้เป็นเครื่องมือในระหว่างเข้าใช้บริการในระดับสายตา และจัดไมโครโฟนให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมกับแหล่งกำเนิดเสียงของท่าน ให้สื่อสารได้อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง รวมถึงตรวจสอบระบบภาพและเสียงของอุปกรณ์ดังกล่าวให้ใช้การได้ดี

6. การใช้บริการ

 

6.1 เมื่อเริ่มใช้บริการท่านสามารถเลือกแพทย์ผู้ให้บริการจากความเชี่ยวชาญเฉพาะทางได้ด้วยตนเอง ในกรณีที่แพทย์ที่ท่านเลือกไม่สามารถให้บริการได้ ท่านสามารถเลือกแพทย์ท่านอื่นหรือรับการแจ้งเตือนจากระบบเมื่อแพทย์ที่ท่านเลือกพร้อมให้บริการ

6.2 ท่านจะต้องให้ข้อมูลต่างๆ แก่เรา ซึ่งรวมถึงข้อมูลและ/หรือรูปภาพเกี่ยวกับปัญหาผิวหนังที่ท่านต้องการรับการปรึกษาหรือรับคำแนะนำ โดยระบบจะส่งข้อมูลและอาการของท่านเพื่อให้แพทย์ประเมินอาการ

6.3 เมื่อใช้บริการผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ แพทย์จะตรวจสอบชื่อ และข้อมูลต่างๆ ที่สามารถระบุตัวท่าน ซึ่งรวมถึงการแสดงพยานหลักฐานต่างๆ ที่สามารถยืนยันตัวตนของท่าน นอกจากข้อมูลดังกล่าวแล้ว แพทย์อาจซักถามข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น ประวัติการรักษา หรือประวัติการแพ้ยา การใช้บริการของท่านจะสิ้นสุดลง (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย) หากแพทย์ไม่สามารถยืนยันตัวตนที่แท้จริงของท่านได้

6.4 แพทย์จะประเมินอาการความเจ็บป่วย หรืออาการหรือสิ่งบ่งชี้ของโรคผิวหนังในเบื้องต้นว่าเหมาะสมหรือปลอดภัยที่จะเข้ารับบริการนี้หรือไม่ ถ้าแพทย์ประเมินว่าอาการของท่านไม่เหมาะสมที่จะเข้ารับบริการนี้ แพทย์จะแจ้งและแนะนำท่านสำหรับการดำเนินการอื่นใดที่เหมาะสมกับอาการของท่านก่อนสิ้นสุดการใช้บริการผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์

6.5 ท่านจะไม่ใช้บริการนี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ขัดต่อกฎหมาย และจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

6.6 ท่านจะต้องเข้าใช้บริการเพื่อปรึกษาหรือสอบถามอาการเจ็บป่วยของท่านเอง ท่านจะไม่ใช้บัญชีผู้ใช้บริการของผู้อื่นไม่ว่าจะได้รับอนุญาตจากเจ้าของบัญชีผู้ใช้บริการหรือไม่ก็ตาม ท่านจะต้องไม่ปลอมตัวเป็นบุคคลอื่น หรือกระทำอื่นใดให้เกิดความเข้าใจผิดว่าท่านเป็นบุคคลอื่นหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นใด

6.7 ท่านให้สิทธิแก่เราในการใช้ข้อมูลที่ท่านส่งหรืออัพโหลดผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะคำถาม คำวิจารณ์ ความเห็น และคำแนะนำ เมื่อท่านแสดงความเห็นหรือข้อมูลอื่นใดไว้บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ทั้งนี้ เราอาจใช้ดุลพินิจในการเผยแพร่ ถอดออก หรือแก้ไขการส่งข้อมูลของท่านได้ตามที่เห็นสมควร

6.8 ท่านยอมรับและตกลงว่าเนื้อหา ข้อความ ข้อมูล กราฟิก ภาพ ข้อมูล คำแนะนำ แนวทาง และเนื้อหาอื่นๆ ที่ปรากฏอยู่ในบทความหรือสารสนเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเป็นการทั่วไป ซึ่งอาจถูกจัดทำโดยบุคลากรในวิชาชีพแพทย์นั้น ไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างท่านในฐานะผู้ป่วยกับแพทย์ หรือระหว่างเรากับท่าน และไม่ถือเป็นความเห็น คำแนะนำทางการแพทย์ หรือการวินิจฉัยหรือการรักษาสำหรับอาการใดๆ โดยเฉพาะ เราไม่รับประกันหรือรับรองเกี่ยวกับคุณภาพหรือความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว เราจะไม่รับผิดชอบต่อท่านหรือบุคคลอื่นสำหรับการตัดสินใจหรือการดำเนินการใดๆ ของท่านโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว

7. เงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับบริการจัดส่งยา ณ ที่อยู่อาศัยของท่าน

 

7.1 ในการให้บริการจัดส่งยา ณ ที่อยู่อาศัยของท่าน เภสัชกรของเราจะติดต่อท่านเพื่อตรวจสอบ แนะนำการใช้ยา และติดตามการใช้ยาของท่านเพื่อให้มั่นใจว่าท่านได้รับยาที่ถูกต้องเหมาะสม โดยเภสัชกรของเราจะเป็นผู้ประสานงานกับผู้ประกอบการร้านขายยาในการจัดยา บรรจุยาและส่งมอบยาให้กับผู้ให้บริการขนส่งที่เรากำหนด

7.2 เราจะให้บริการจัดส่งยา ณ ที่อยู่อาศัยของท่าน ตามเวลาและวันที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าโดยท่านไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการนัดหมายดังกล่าวได้ ในกรณีที่ท่านพลาดนัดไม่สามารถรับยาได้ตามวันและเวลาที่ตกลงกัน ยาของท่านจะถูกส่งกลับคืนไปยังผู้ประกอบการร้านขายยา ในกรณีที่ท่านประสงค์จะนัดหมายบริการจัดส่งยาซึ่งถูกส่งกลับคืนอีกครั้งท่านจะต้องเสียค่าบริการตามอัตราที่กำหนด

7.3 ในการรับยา ท่านจะต้องแสดงตนว่ามีชื่อตรงกับบัญชีผู้ใช้บริการและชื่อในใบสั่งยา ในกรณีที่ท่านให้บุคคลอื่นรับยาแทน บุคคลดังกล่าวต้องแสดงตนว่าเป็นผู้ได้รับมอบหมายจากท่านให้รับยาแทน เมื่อถูกต้องแล้ว พนักงานขนส่งจึงจะส่งมอบยาให้ โดยท่านจะต้องตรวจสอบว่าฉลากยานั้นถูกต้องตรงกับยาที่แพทย์สั่งหรือไม่

7.4 โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของเภสัชกรของเราและคำแนะนำที่ระบุบนฉลากยา ถ้าท่านมีอาการแพ้ หรือมีผลข้างเคียงจากการรับประทานหรือใช้ยา หรือมีคำถามเกี่ยวกับยาที่ได้รับ โปรดติดต่อเราโดยทันที เมื่อแพทย์ยืนยันอาการแพ้ยาของท่าน เราจะเปลี่ยนยาตัวใหม่ให้ท่านหลังจากที่ท่านจัดส่งยากลับมาให้เราเรียบร้อยแล้ว

7.5 เราจะไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือความชำรุดบกพร่องของยาที่จัดส่งให้ท่าน เว้นแต่ท่านแจ้งเราทางวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร เกี่ยวกับความเสียหายหรือความชำรุดบกพร่องดังกล่าว และจัดส่งยาที่ได้รับให้อยู่ในลักษณะเดียวกับที่ท่านได้รับ พร้อมกับบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ได้มีการเปิดหรือใช้งาน ภายในวันถัดจากวันที่ท่านได้รับยา รายละเอียดในการคืนยาเป็นไปตามนโยบายในการคืนยาซึ่งประกาศใช้ในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเรา

7.6 เราจะไม่รับผิดชอบในความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับท่าน หรือบุคคลอื่น สำหรับความล่าช้าในการจัดส่งยา ในกรณีที่ความล่าช้าดังกล่าวเกิดขึ้นจากท่าน หรือท่านไม่มารับยา หรือบุคคล ณ ที่อยู่อาศัยของท่านปฏิเสธการรับยา หรือการที่ข้อมูลที่อยู่อาศัยของท่านไม่ถูกต้อง หรือเหตุอื่นใดที่เป็นความผิดของท่าน หรือเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา หรือเจ้าหน้าที่ของเรา

8. เงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับบริการช่องทางซื้อขายแพ็กเกจและโปรโมชั่นของสถานพยาบาลชั้นนำต่าง ๆ

 

8.1 เมื่อท่านซื้อแพ็กเกจและโปรโมชั่นของสถานพยาบาลผ่านทางแอปพลิเคชันของเรา เราจะส่งต่อข้อมูลส่วนตัวของท่านให้แก่สถานพยาบาลนั้น ๆ เพื่อเตรียมการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ท่านเมื่อท่านเข้ารับบริการที่สถานพยาบาลนั้น

8.2 เราเป็นเพียงผู้ให้บริการช่องทางซื้อขายแพ็กเกจและโปรโมชั่นของสถานพยาบาลชั้นนำต่าง ๆ เท่านั้น ลิ้งค์หรือแบนเนอร์โฆษณาอาจนำท่านไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ท่านรับทราบและยินยอมว่า เราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ การขายสินค้า หรือบริการของบุคคลที่สามดังกล่าว และเราไม่ได้ควบคุม รับรอง แนะนำ หรือยอมรับความรับผิดชอบในเนื้อหาของเว็บไซต์ การขายสินค้า หรือบริการดังกล่าว ซึ่งอยู่ในดุลพินิจของท่านที่จะรับความเสี่ยงนั้นเอง

8.3 ในการซื้อสินค้าหรือแพ็กเกจบริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาลต่าง ๆ ผ่านช่องทางนี้ ท่านสามารถศึกษานโยบายการยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าและคืนสินค้า, นโยบายการยกเลิกคำสั่งซื้อแพ็กเกจ (บริการทางการแพทย์) และนโยบายการเปลี่ยนแพ็กเกจ (บริการทางการแพทย์) ได้ตามลิ้งค์นี้ ทั้งนี้ เราขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขนโยบายดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

9. ค่าใช้จ่ายและวิธีการชำระ

9.1 ในการใช้บริการพบแพทย์นี้ ค่าบริการของแพทย์แต่ละรายจะแตกต่างกันตามที่ปรากฎในหน้าจอก่อนที่ท่านเข้าใช้บริการ โดยท่านจะต้องชำระค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามรายการและอัตราที่กำหนดและแสดงไว้ในแอปพลิเคชัน

9.2 ท่านจะต้องจ่ายค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ หลังจากที่ใช้บริการผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ สำหรับการให้คำปรึกษาและ/หรือการให้คำแนะนำ รวมถึงการนัดหมายบริการจัดส่งยา (ถ้ามี)

9.3 ท่านรับทราบและตกลงว่า เราจะไม่คืนเงินค่าบริการและค่าใช้จ่ายไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งนี้ เราสงวนสิทธิ์ที่จะรับคืนยาหรือคืนเงินในกรณียาหรือฉลากยาที่ได้รับไม่ตรงกับยาที่แพทย์สั่ง หรือมีความชำรุดบกพร่อง หรือกรณีท่านแพ้ยา ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในนโยบายในการคืนยาและคืนเงินซึ่งประกาศใช้ในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเราเท่านั้น

9.4 แผนความคุ้มครองประกันสุขภาพของท่านอาจจะครอบคลุมหรือไม่ครอบคลุมค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการนี้ก็ได้ ดังนั้น โปรดติดต่อสอบถามตัวแทนหรือบริษัทประกันของท่านก่อนใช้บริการ

9.5 ถ้าสัญญาณระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ขาดการเชื่อมต่อระหว่างการให้บริการ และเราไม่สามารถติดต่อท่านเพื่อให้บริการต่อได้ภายใน 24 ชั่วโมง เราขอสงวนสิทธิที่จะคิดค่าบริการจากท่านถึงแม้ว่าจะไม่ครบช่วงเวลาการให้บริการก็ตาม

9.6 สำหรับการซื้อแพ็กเกจและโปรโมชั่นของสถานพยาบาลชั้นนำต่าง ๆ นั้น ท่านจะได้รับใบยืนยันการซื้อหลังจากท่านได้ชำระราคาแพ็กเกจและโปรโมชั่นแล้ว

9.7 สมวรรธน์ เฮลท์ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ แก่ท่าน อันเกิดจากการที่ท่านโอนเงินไม่ถูกต้อง หรือจากข้อมูลการจัดส่งและ/หรือข้อมูลการชำระเงินที่ท่านป้อนไว้ในแอปพลิเคชัน สมวรรธน์ เฮลท์สงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบวิธีการชำระเงินของท่าน และอาจระงับธุรกรรมของท่านไว้จนกว่าจะได้รับการยืนยันความถูกต้องแล้ว หรือยกเลิกธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกรณีไม่มีการยืนยันดังกล่าว

10. การคุ้มครองข้อมูล

 

10.1 ก่อนตัดสินใจเข้ารับบริการนี้ โปรดศึกษาประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) Privacy Notice อย่างไรก็ตาม ท่านรับทราบว่า การส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนั้นอาจไม่ปลอดภัย แม้ว่าเราจะใช้ระบบสารสนเทศที่มีมาตรฐานและความปลอดภัยด้านสารสนเทศที่เป็นสากลก็ตาม แต่เราไม่สามารถรับรองในความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งท่านส่งมาให้เราทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ผ่านการใช้งานอินเทอร์เน็ต และท่านจะต้องรับความเสี่ยงในการส่งข้อมูลดังกล่าวเอง

10.2 ในระหว่างการใช้บริการระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ อาจมีการบันทึกบทสนทนา การให้บริการ หรืออาการของโรค เพื่อนำไปวินิจฉัย หรือศึกษาทางการแพทย์ หรือพัฒนาแอปพลิเคชันและปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือคุณภาพการให้บริการของเรา ซึ่งในบางกรณีที่กฎหมายกำหนดว่าต้องได้รับความยินยอมจากท่าน เราจะขอความยินยอมจากท่านก่อนและจะใช้ข้อมูลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับความยินยอมจากท่านแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ การบันทึกดังกล่าวจะถูกเข้ารหัสและเก็บไว้เป็นความลับตามวิธีการความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศของเรา

10.3 เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล ท่านตกลงให้เราหรือเภสัชกรบันทึกเสียงตลอดระยะเวลาที่เภสัชกรติดต่อท่านสำหรับบริการจัดส่งยา ณ ที่อยู่อาศัยของท่าน โดยสมวรรธน์ เฮลท์จะดำเนินการให้เภสัชกรดังกล่าวยึดถือปฏิบัติตามหน้าที่ในการรักษาข้อมูลความลับตามวิธีการที่สมวรรธน์ เฮลท์กำหนดด้วย

10.4 เพื่อปรับปรุงให้บริการของเรามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เรามีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลและภาพถ่ายเกี่ยวกับโรคผิวหนังที่ท่านส่งให้เราหรือที่มีการบันทึกระหว่างการรักษา เพื่อวัตถุประสงค์การศึกษาทางการแพทย์และเพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาแอปพลิเคชันและปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) สำหรับการให้บริการนี้ โดยเราจะจัดทำข้อมูลดังกล่าวนั้นให้เป็นข้อมูลนิรนาม (Anonymous Data) หรือข้อมูลแฝง (Pseudonymous Data) ให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้อีกโดยวิธีการทางเทคนิค

10.5 ถ้าท่านอนุญาตเราให้เปิดเผยข้อมูลของท่านภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดนี้ เราจะเปิดเผยข้อมูลเพียงเท่าที่จำเป็นที่ต้องเปิดเผยเท่านั้น

11. ทรัพย์สินทางปัญญา

 

11.1 การใช้บริการนี้ของท่าน ไม่เป็นการให้ความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินทางปัญญาใด ที่เกี่ยวกับบริการหรือเนื้อหาที่ท่านเข้าถึงแก่ท่าน

11.2 สมวรรธน์ เฮลท์ และ/หรือคู่สัญญาทางธุรกิจ เป็นเจ้าของในสิทธิ และประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ หรือ สิทธิใดๆ ของบริการนี้ รวมถึงงานผลิตภัณฑ์ หรือการปรับปรุงแก้ไข การออกแบบ หรืองานอื่นใดที่เกิดขึ้น หรือสร้างขึ้นโดยสมวรรธน์ เฮลท์

11.3 ท่านจะต้องไม่ทำการแยกส่วน หรือทำวิศวกรรมย้อนกลับ ถอดรหัส หรือปลดล็อก ส่วนต่างๆ ในเว็บไซต์ หรือกระทำการใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งซอร์ซโค้ดของบริการ หรือเนื้อหาในบริการนี้

12. การปฏิเสธความรับผิด

 

12.1 เราไม่ได้รับรองหรือรับประกันว่า บริการนี้หรือการเชื่อมต่อทางภาพ เสียง หรือข้อมูลที่ให้คำปรึกษานั้นเหมาะสมต่อวิธีการในการให้คำปรึกษาต่ออาการเจ็บป่วยของท่าน หรือตรงกับความต้องการเฉพาะเจาะจงของท่าน เราจะไม่รับผิดชอบต่อการใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันสำหรับกรณีความเจ็บป่วยฉุกเฉิน หรืออาการเจ็บป่วยที่ไม่ใช่อาการเล็กน้อยหรือที่จำเป็นต้องพบแพทย์ในลักษณะทางกายภาพ เพื่อตรวจสอบร่างกาย หรือวินิจฉัย หรือได้รับการรักษา หรืออาการอื่นใดที่ต้องได้รับการตรวจสอบ หากท่านต้องการการรักษาพยาบาลโดยด่วน หรืออาการเจ็บป่วยของท่านนั้นไม่ใช่อาการเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อย หรือเป็นอาการที่ไม่สามารถวินิจฉัยหรือรักษาได้โดยปราศจากการตรวจร่างกาย กรุณาเข้ารับบริการที่โรงพยาบาล

12.2 ท่านรับทราบว่า แพทย์ผู้ให้บริการผ่านแอปพลิเคชันของเรามีหลากหลาย ซึ่งอาจประจำอยู่ที่คลินิกเฉพาะทางเวชกรรมผิวหนัง สกินเอ๊กซ์ หรือสถานพยาบาลอื่นใดก็ได้ตามที่แจ้งให้ทราบในหน้ารายชื่อแพทย์ ดังนั้น สมวรรธน์ เฮลท์ในฐานะเจ้าของแอปพลิเคชันแพลตฟอร์ม SKINX จึงไม่ได้เป็นผู้ให้บริการทางการแพทย์แก่ท่าน และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรักษา การให้คำแนะนำ หรือการวินิจฉัยของแพทย์ใด ๆ สมวรรธน์ เฮลท์จะไม่รับผิดชอบใด ๆ อันเนื่องจากการรักษา การให้คำแนะนำ หรือการวินิจฉัยของแพทย์ผู้ให้บริการ

12.3 ท่านรับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่มีอยู่ตามลักษณะของการใช้บริการนี้ (Inherent Risk) และความเสี่ยงปกติที่เกิดขึ้นจากการให้บริการการแพทย์ทางไกล หรือให้คำแนะนำและการสั่งยา หรือบริการอื่นๆ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

13. การยกเลิกบริการ

 

13.1 ท่านตกลงว่า เราสงวนสิทธิ์ที่จะจำกัด ระงับ หรือยกเลิกการเข้าถึงบริการ การใช้งานไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของบริการนี้แก่ท่านได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ และอธิบายเหตุผลใด ๆ ภายหลังการยกเลิกการให้บริการแล้ว เราไม่มีหน้าที่ใดๆ ที่จะต้องให้บริการนี้แก่ท่านต่อไป

13.2 ภายใต้บังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เราสงวนสิทธิ์ที่จะเก็บรักษาไว้ทุกข้อมูลการสื่อสาร และไฟล์ใดๆ ที่ท่านอัพโหลดหรือส่งให้เรา ตามนโยบายการรักษาข้อมูลภายในของเรา และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

14. การชดใช้ค่าเสียหาย

 

การชดใช้ค่าเสียหาย ท่านตกลงว่าจะปกป้องและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่เรา และบริษัทในเครือ บริษัทย่อย แพทย์ที่เกี่ยวข้อง พนักงาน คู่สัญญาทางธุรกิจ และลูกจ้าง จากการกล่าวอ้าง เรียกร้อง การกระทำ กระบวนการทางกฎหมาย ความรับผิด บทลงโทษ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ (รวมถึงค่าใช้จ่ายทางด้านกฎหมาย) อันเนื่องจาก (ก) การที่ท่านเข้าถึงหรือใช้แอปพลิเคชัน หรือบริการนี้ (ข) การที่ท่านละเมิดสิทธิของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเกิดขึ้นด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่อของท่านหรือเหตุอื่นใด หรือ (ค) การที่ท่านทำผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

15. เหตุสุดวิสัย

 

15.1 ทั้งท่านหรือเราจะไม่ต้องรับผิดในการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ (นอกจากหน้าที่ในการชำระเงิน) ถ้าการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเกิดจากเหตุสุดวิสัย (ซึ่งนิยามไว้ด้านล่าง) และในทันทีเหตุสุดวิสัยนั้นสิ้นสุดลง ฝ่ายที่ประสบเหตุสุดวิสัยดังกล่าวจะต้องปฏิบัติหน้าที่ของของตนภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อทันที

15.2 เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ คำว่า “เหตุสุดวิสัย” หมายถึง เหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นนอกเหนือจากการควบคุมตามสมควร ของฝ่ายที่ประสบเหตุสุดวิสัยดังกล่าว ซึ่งส่งผลให้ฝ่ายนั้นไม่สามารถป้องกันหรือดำเนินการใดๆ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้ เหตุการณ์ดังกล่าวรวมถึงการใดๆ ที่ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินอุตสาหกรรมต่อได้ หรือข้อพิพาทแรงงาน เหตุการณ์ไม่สงบ สงคราม หรือภัยคุกคามจากสงคราม หรือการก่อการร้าย การเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติหรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานราชการ การเชื่อมต่อทางโทรคมนาคมหรือสาธารณูปโภคล้มเหลว พลังงานขาดแคลน ไฟไหม้ การระเบิด ภัยธรรมชาติ และโรคระบาด

16. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข

 

ผู้ให้บริการอาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ในเวลาใดๆ ก็ได้ เพื่อทำให้การให้บริการที่ชัดเจน หรือเพื่อให้ตรงกับขั้นตอนการให้บริการใหม่ หรือที่มีการเปลี่ยนแปลง (เช่น เมื่อเรามีบริการเพิ่มเติมหรือมีคุณสมบัติใหม่) โดยจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางแอปพลิเคชันหรือช่องทางการสื่อสารที่ท่านให้ไว้ การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวมีผลใช้บังคับในวันที่ได้มีการแสดงบนแอปพลิเคชัน เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น การที่ท่านเข้าใช้งานภายหลังการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวนั้น ถือว่าท่านตกลงที่จะปฏิบัติตตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าว การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ เป็นการลบล้างข้อกำหนดและเงื่อนไขก่อนหน้านี้ทั้งหมด

17. การติดต่อสื่อสาร

 

ท่านสามารถติดต่อสอบถามหรือแจ้งปัญหาเกี่ยวกับการใช้บริการนี้
โดยติดต่อได้ที่
บริษัท สมวรรธน์ เฮลท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
488 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม 10250
เบอร์โทรศัพท์ Call Center : 02-038-5505
อีเมล service@skinx.app

18. เบ็ดเตล็ด

18.1 หากข้อความใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ขัดต่อกฎหมาย ตกเป็นโมฆะ หรือใช้บังคับไม่ได้ ตามกฎหมายใด ๆ หรือตามคำพิพากษาที่ถึงที่สุดของศาลใด ๆ ให้ถือว่าข้อความดังกล่าวถูกตัดออกและให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ส่วนที่เหลือยังมีผลใช้บังคับต่อไป

18.2 การสละสิทธิใดๆ ของเรา ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ จะมีผลสมบูรณ์เมื่อได้กระทำเป็นลายลักษณ์อักษรและเราได้ลงนามแล้ว

18.3 ข้อกำหนดและเงื่อนไข และการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงหรือการใช้งานแอปพลิเคชัน และบริการนี้ อยู่ภายใต้บังคับและการตีความของกฎหมายไทย ศาลไทยมีอำนาจเหนือข้อพิพาทต่างๆ ภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้ สามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า